Boostada - Post - La Poste

af Soomaaliga English français
xafiiska boostada Post office le bureau de Poste
sanduuq waraaqaha lagu rido postbox, mailbox la boîte aux lettres
ninka boosta ka shaqeeya,
boos wale
postman, mailman le postier, facteur
stambo, tigidh, taambar (postage) stamp le timbre (postal)
sawir, booskaadh postcard la carte postale
sawir, masawir image, photo "
xaraf letter la lettre
baakad, baakidh package, parcel le paquet, colis
buqshad, enfaloob envelope l'enveloppe
warqad [-da] / waraaqo paper(s) papier(s)
qalin [-ka] pen le stylo
qalin qori [-ga], qalin beesal
qalin qoriyo midabaysan
pencil
color pencils
le crayon
crayons de couleurs
saxiix, saxeex la signature
cinwaan, laga helo (L/H) address l'adresse
talefoon
talefoonka gacanta
phone
mobile phone
le téléphone
le téléphone mobile
lambarka talefoonka phone number le numéro de téléphone
buug taleefoon phone directory l'annuaire téléphonique
fakis, fagas le fax


kumbuyuutar
computer - l'ordinateur

af Soomaaliga English français
kumbuyuutarka miiska desktop computer l'ordinateur de bureau
kumbuyuutarka dhabta/boorsada,
dhabsaar
laptop computer l'ordinateur portable
shaashad, daah screen l'écran
teebka kumbuyuutarka keyboard le clavier
doolli, hagaha kumbuyuutarka mouse la souris
haasaawe online chat la "tchatche" en-ligne
shabakad network le réseau
intarneet internet "
habka waraaqaha la isugu diro intarneet-ka email le courriel
xidhiidh, laba qof le contact
fariin le message